Imam-e-azam Abu Hanifa Conferance

Live broadcast of Imam e Azam conference taking place in Bhiwandi.

 

Video Broadcast-:

Audio-:


Play stream in Winamp
                      Play stream in Winamp


Play stream in Winamp
                       Play stream in Winamp


Play stream in Winamp
                       Play stream in Winamp


Hadees e Hulb gair muqallidin ki usul ki roshni mein

(I). Hadees-e-Hulab: Ye hadees Namaaz ke andar Haath baandhne ke Ta’lluq se Ghair Sareeh hai balke Salaam pheirne ke ba’d Seene per ek hath rakhne ke ta’lluq se hai. Is hadees me Lafz “Ala Sadrihi” ka izaafah Ghair-Mehfooz hai.

Hulab (raziallahu anhu) ki is Hadees ko Hamare Ilm ke mutabiq Simaak bin Harb se 8 Shagirdo ne rivayat kiya hai.

1.Shu’bah (rah.):SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Shu’bah [Musnad Ahmed,Hadith no 21979]
Continue reading

Kashf Ka Suboot Quran , Tafaseer E Quraan Se.

Kashf Par Bahez Shuru Karne Se Pehle Kashf Ki Ta’areef Ka Zikr Karna Munaasib Samjhta Hu Taake Samjhne Me Aasaani Ho.

Kashf Ki Ta’areef :

Kashf Ki Ta’areef Karte Huwe Ghair Muqallid Aalim Shaik Abdullah Nasir Rehmani Sahaab Likhte Hai Ke :

Kashf Yaani Koi Banda Aisi Baat Sune Jo Kisi Aur Ne Nahi Suni , Ya Aalam E Paak ya Bedari Me Kuch Dekhe Jise Kisi Aur Ne Nahi Dekha Ya Aisi Ilm Kisi Aur Ke Paas Nahi Hai.

Is Cheez Ko Kashf Kehte Hai. (Aqeedatun Firqatun Naajiya : Safa 335)

Continue reading

Muamal bin ismael ki munfaridiyat

Imam Bayhaqi (rahmatullahi alaih) likhte hain: “Ek Jama’t ne Sufyan Sauri (rahimahullah) se isko rivayat kiya hai lekin inme se kisi Ek ne bhi “Alaa Sadrihi (Seene Per)” ke alfaaz zikr nahi kiye sivaaye Mu’ammal bin Isma’eel ke.” [Al-Khilaaqyat Al-Bayhaqi Makhtootah Page: 37]

Imam Bayhaqi (rahimahullah) ke Qoul ki Tehqeeq:

Kutab Ahadees ke hawalah se Hadees-e-Wa’il ki Hum Yaha Chand Isnaad Zikr Karte hain Jis se Ye pata chalega ke Mu’ammal bin Isma’eel ne Kharab Hafzah ki bina per “Ala Sadrihi (Seene Per)” ke Alfaaz ki Zyadati ki hai.

Is Hadees ki Sanad Asim bin Kulaib (rahimahullah) tak Ek hi hai.

Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Asim bin Kulaib (rahmatullahi alaihim)

Iske ba’d Asim bin Kulaib (rahimahullah) se rivayat karne waale mukhtalif hain..

1. Zaa’idah (rahimahullah)…

Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Asim bin Kulaib ► Zaa’idah (rahmatullahi alaihim)……. [Sunan Abu Dawood; Sunan Nisa'i; Sunan Kubra Bayhaqi]

Phir Zaa’idah se is hadees ko Unke 3 Shagird rivayat karte hain..

(i). Abdullah bin Mubarak [Sunan Nisa'I Hadith no 889]

abdullah ibn mubarak nasai hadith no 889
Continue reading

IMAM AHMAD BIN HAMBAL RAH KA KHWAB ME ALLAH TAÁLA KI ZIYARAT KARNA

IMAM AHMAD BIN HAMBAL RAH KA KHWAB ME ALLAH TAÁLA KI ZIYARAT KARNA

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHEEM

Ghair Muqallid  Muhammad Muneer ne apni Kitab TABLEEGHI NISAB KA JAYEZA QURAN HADEES KI RAUSHNI ME

Hazrat Shaikhul Hadees rahmatullahi alaih par baraste hue safha 19 par yun HeadingQayam karte hain

EK JHOOTA DAWA KE AHMAD BIN HAMBAL NE KHWAB ME ALLAH TA’ALA KI ZIYARAT KI

Fazael e Quran ke Baab me “Shaikhul Hadees sahib”ne kisi Hawale ke Baghair Ahmad BinHambal ka ye Qaul Naqal kiya hai Mulaheza farmayye likhte hain ke “Imam Ahmad Bin Hambal”kehte hain ke Maine Haq Taála shanahu ki Khwab me Ziyarat ki to poocha ke sab se behtere cheez jisse Apke darbar me taqarrub Haasil ho kya cheez hai? Irshad hua Mera Kalaam hai. Maine arz kiya ke Samajh kar ya Bil samjhe? Irshad hua samajh kar padhe ya bila samjhe dono tarah Mojib e Taqarrub hai.”(Fazael e Aamaal : 241)”

(Safha 19)
Continue reading

Hum Rafe-yadain Kyun Nahi Karte (Prat 19)

Hazrat Abdullah Bin Omer Rdh. Aur Hazrat Abdullah Bin Abbas Rdh. Se Riwayat Hai Ke Nabi E Karim Saw Ne Farmaaya Ke Rafe-Yadain 7 Maqamaat Me Kiya Jaaye

1 – Namaz Ke Shuru Me

2 – Bait Ullah Ki Ziyaarat Ke Waqt.

3 – Safa Aur

4 – Marwa Par Qiyaam Ke Waqt
Continue reading

Quran e Kareem aur Taqleed ka Hukum Part 1 (Sureh Nisaa ki Aayat)

Taqleed Ki Usooli Hidayate Khud Quraan E Kareem Me Maujood Hai.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(Sureh Nisaa : 59)

Allah Tala Ka Irshaad Hai Ke “ Aye Imaan Waalo ! Allah Ki Itaa-At Karo Aur Rasool ( Sallallahu Alaihi Wasallam ) Ki Itaa-At Karo Aur Apne Me Se “ Ulil Amr” Ki Itaa-At Karo

Continue reading