Hum Rafe-yadain Kyun Nahi Karte (Prat 24) Asar e ibn Masood Rdh. par Aiteraazaat ka Jawaabaat

Asar E Abdullah Bin Masood Rdh.

Hazrat Abdullah Bin Masood Rdh. Jab Namaz Shuru Karte toh rafe-yadain karte the phir dobaara rafe-yadain nahi karte the.

(Musannaf Ibn Abi Shaiba : Hadees no 2455)

Scan Page :

3

Aiteraaz No 1 :

Ali Zai Sahaab Likhte Hai Ke “ Sayyindina Ibn Masood Rdh. 32 Ya 33 Hijri Ko Faut Huwe Hai Aur Ibrahim Bin Yazeed Nakh’ii 37 Hijri Ke Baad Paida Huwe The.

Lehaaza Yeh Sanad Munqate Hai “. (Nurul Aainain : 166 – New Edition 2012)

Al-Jawaab : Is Masle Muhaddiseen Ke Aqwaal Mulaheza Farmaaye.

1 – Imam Tirmizi Rh. Farmaate Hai Ke

حَدثنَا أَبُو عُبَيْدَة بن أبي السّفر الْكُوفِي حَدثنَا سعيد بن عَامر عَن شُعْبَة عَن سُلَيْمَان الْأَعْمَش قَالَ قلت لإبراهم النَّخعِيّ أسْند لي عَن عبد الله بن مَسْعُود فَقَالَ إِبْرَاهِيم إِذا حدثتك عَن رجل عَن عبد الله فَهُوَ الَّذِي سميت وَإِذا قلت قَالَ عبد الله فَهُوَ عَن غير وَاحِد عَن عبد الله 

Sulaimaan Al Amsh Ne Ibrahim Nakh’ii Rh. Se Hazrat Abdullah Bin Masood Rdh. Tak Sanad Ka Pucha Toh Ibrahim Nakh’ii Rh. Ne Farmaaya ! Jab Mai Kisi Shaks Ka Darmiyaan Me Zikr Karu Toh Wo Hadees Maine Sirf Usi Se Suni Hoti Hai Aur Jab Mai Hazrat Abdullah Bin Masood Rdh. Ka Naam Lu Toh Wo Kai Akhshaas Se Suni Hoti Hai.(Elal E Tirmizi Sagheer : Jild 1 : Safa 754)

2 – Imam Ibn Abdul Barr Rh. Farmaate Hai Ke Sulaimaan Al Amsh Ne Ibrahim Nakh’ii Rh. Se Pucha Ke Jab Hadees Bayaan Kare Toh Uski Sanad Bhi Bata Diya Kare Toh Ibrahim Nakh’ii Rh. Ne Kaha Ke Jab Mai ‘ An ‘ Abdullah Bin Masood Rdh. Se Bayaan Karu Toh Mai Yeh Kai Akhshaas Se Suni Hoti Hai Aur Jab Maine Kisi Ek Se Suni Hoti Hai Toh Phir Maine Sirf Usi Raavi Se Hi Suni Hoti Hai. (Tamheed : Jild 1 : Safa 34)

Scan Page :

ta_bar01_Page38

3 – Imam Tahawi Rh. Farmaate Hai Ke Agar Koi Kahe Ke Jo Kuch Tum Ne Ba-Waasta Ibrahim Hazrat Abdullah Bin Masood Rdh. Se Riwayat Kiya Hai Wo Ghair Muttasil Hai Toh Unse Kaha Jayega Ke Hazrat Ibrahim Rh. Sirf Ibn Masood Rdh. Se Us Waqt Irsaal Karte Hai Jab Wo Riwayat Unke Nazdeek Saheeh Hoti Hai Aur Hazrat Abdullah Rdh. Se Tawaatir Ke Saat Marwi Hoti Hai.

Hazrat Amsh Ne Unse Kaha Mujhse Hadees Bayaan Karte Waqt Sanad Zikr Kiya Kare Inhone ( Ibrahim Nakh’ii Rh.) Ne Farmaaya Jab Mai Tumse Kahu Ke Hazrat Abdullah Bin Masood Rdh. Ne Farmaaya Toh Mai Yeh Baat Us Waqt Kehta Hu Jab Hazrat Abdullah Bin Masood Rdh. Se Ek Jamaat Bayaan Karti Hai Aur Jab Yeh Kehta Hu Ke Falaah Ne Hazrat Abdullah Bin Masood Rdh. Se Riwayat Karte Huwe Mujhe Se Bayaan Kiya Toh Yeh Usi Shaks Se Hi Hogi Jisne Mujhse Bayaan Kiya. (Sharah Maani Al Asaar : Jild 1 : Safa 464)

Continue reading

Mursal Riwayat Jamhoor Fuqaaha wa Muhaddiseen ke Nazdeek Hujjat hai.

Ahadees e Marfuaa me Mursal Riwayat ka Matlab yeh hai ke Taba’ain Sahaabi ko Chor kar Allah ke Nabi SAW se Riwayat kare.

Ahadees e Mauqufaa me Mursal Riwayat ka Matlab yeh hai ke Taba’ain Apne Shaik ko Chorkar , Sahabi Rdh. Se Riwayat kare Jisse Unki Mulaaqaat Saabit nahi hai.

Ya Yeh Matlab bhi mumkin hai ke Taba-Taba’ain , Taba’ain ka Naam Chor kar Sahabi Rdh. Se Riwayat kare.

Mursal Riwayat Jamhoor ke Nazdeek hujjat hai :

Chunaanche

1 – Imam Ibn Jareer Rh. Farmaate hai ke Hazraat e Tabien Sab ke Sab Is Baat par Muttafiq hai ke Mursal Qaabil e  Qubool hai.

Aur Tabien se Lekar Dusri Sadi ke Aakhir Tak Kisi Shaks ne Uske Hujjat Hone se Inkaar Nahi Kiya.

(Tadreeb ur Raavi : Safa 104)

Scan Page :

1

2 –  Imam Suyuti Rh. Farmaate hai ke Jinka Haasil yeh hai ke Imam Malik Rh. , Imam Abu hanifa Rh. Aur Imam Ahmed Rh. Ki
Riwayat ke Mutaabiq Mursal Riwayat ko  Saheeh Qaraar Diya hai. (Tadreeb ur Raavi : Safa 103)

Continue reading

Shab e Baraat ki Fazilat Ahadees aur As-Salaf ke Irshaadaat ki Roshni me.

15vi Shabaan Jo ke aam Logo me Shab e Baraat ke Naam se Mashoor hai , Uske Fazilat ke Mutalliq Daur e haazir ke Baaz Raushan Khiyaal Hazraat ka Nazariya hai ke Shab e Baraat se Mutalliq Jitni Riwayaat Kutub Ahadees me Milti hai , sabke sab Ya Yoh Mauzu aur Man-ghadak hai ya Shaheed Qism ki Zaeef hai.

Is Ghalat Nazariye ki Binaa par Yeh Log Is raat ki Fazilat ke Sire se Munkir hogaye hai aur is Shab ki Bedaari aur Ibaadat ko Bura Samajhne Lage hai.

Jabke Shab e Baraat ki Fazilat ke Silsile me Sahaba Ikraam Rdh. Ki Ek Jaleel ul Qadr Jamaat se Muqtalif Turq aur Muqtalif Isnaad ke Saat Riwayaat Marwi hai.

Jinme Baaz Riwayaat ko Baaz ke Zariye Taqwiyat Haasil hoti hai , wo Darja e Hasan ko Pahunch jaati hai.Isiliye Umumi Lehaaza se Shab e Baraat ki Fazilat ki Ahadees Bilaa Shuba Saheeh aur Baaz Hasan Darje Tak Pahuchti hai.

Shab e Baraat ke Mutalliq Jo Ahadees Marwi hai , Un Tehqeeq Darj e Zail hai.

Hadees no 1 :  Hazrat Ma’az Bin Jabal Rdh. Nabi E Karim Saw Se Riwayat Karte Hai Ke Aap SAW Ne Farmaaya Allah Tala Sha’abaan Ki 15 Vi Shab Apni Makhlooq Ki Taraf Nazar E Rehmat Farmaakar Tamaam Maqlooq Ki Maghfirat Farmaa Dete Hai Siwaaye Mushrik Aur Kina Rakhne Waale Ki.

(Mujjam Ul Ausat : Jild 7 : Safa 36 , Hadees No 6776)

(Majmua Az Zawaid : Jild 8 : Safa 77-78)

Scan Page : Mujjam ul Ausat

1

Scan Page : Majmua az Zawaid

2

1 – Imam Haismi Rh. Farmaate Hai Ke Is Hadees Ko Tabraani Ne Mujjam Ul Kabeer Aur Al Ausat Me Naql Kiya Hai Aur Dono Ke Rijaal Siqa Hai. (Majmua Az Zawaid : Jild 8 : Safa 78)

Continue reading

Hum Rafe-yadain Kyun Nahi Karte (Prat 23) Asar e Ali Rdh. par Aiteraazaat ka Jawaabaat

Ameer ul Momineen Hazrat Ali Bin Abi Taalib Rdh. ka Amal bhi Tark e Rafe-yadain ka Tha :

Hazrat Ali Rdh. Jab Namaz Shuru Farmaate Usi Waqt Rafedain Karte The Phir Do-Baara Rafe-Yadain Nahi Farmaate The.

(Musannaf Ibn Abi Shaiba : Hadees No 2454)

Scan Page :

MUSANNAF IBN-E-ABI SHAIBAH_Page931

Is Hadees Ke Tamaam Raavi Siqa Hai.
Continue reading

Hasan Hadees, Saheeh Hadees ki Qism hai.

Aiteraaz : Baaz Jaahil ghair muqallideen yeh aiteraaz karte hai ke Hasan hadees Saheeh hadees ki qism nahi hai.

Al – Jawaab : Unka yeh aiteraaz karna gooya Usool e hadees se nawaaqifiyat ka saboot dena hai.

Kyunke ,

1 – Imam Ibn Hajar Rh. Farmaate hai (jiska Qulaasa Yeh hai) ke Hasan Hadees Saheeh ki Qism hai aur Usse Aitejaaj Karsakte hai.

(Sharah Nukhbatul Fikr : Safa 42)

 

Scan Page :

2
Continue reading

Hazrat Abdullah Bin Omer Rdh. ki Sajdo me Rafe-yadain Karne Waali Riwayat ka Tehqiqi Jayeza.

Sayyidina Ibn Omer Rdh. Se Bhi Marfu-an Aap Saw Se Sajdo Ki Rafe-Yadain Bhi Saabit Hai Jis Tarah Sayyidina Malik Bin Huweris Wa Wayl Bin Hujr Rdh. Se Saabit Hai :

Sayyidina Ibn Omer Rdh. Se Marwi Hai Ke Aap Saw Ruku Wa Sujood Me Rafe-Yadain Karte The , Ek Riwayat Me Hai Ke Aap Saw Rafe-Yadain Har Jhukte Wa Utte Aur Har Sajdo Me Aur Qiyaam Aur Sajdo Ke Darmiyaan Me Bhi Karte The Aur Ek Riwayat Me Hai Ke Aap Saw Rafe-Yadain Karte Jab Ruku Karte Aur Jab Sajda Karte.
&lt
Continue reading

Hum Rafe-yadain Kyun Nahi Karte (Prat 22) Asar e Umar Rdh. par Aiteraazaat ka Jawaabaat

Hazrat Aswad Tabi’i Riwaayat Karte Hai , “Maine Hazrat Umar Farooq (Raz.) Ke Peeche Namaz Parhi, Aap Rdh. Ne Namaz Me Kisi Jagah Rafe-Yadainnahi Kiya Magar Namaz Ke Shuroo Me.”

(Musannaf Ibne Abi Shaibah 417/2 Hadees 2466)

Scan Page :
Continue reading